எட்டிப்பிடி! இதுவே ஏணிப்படி!:
Home » , , , , , , » TNPSC - பொதுத்தமிழ் - பகுதி -அ - இலக்கணம் - மொழிப்பயிற்சி

TNPSC - பொதுத்தமிழ் - பகுதி -அ - இலக்கணம் - மொழிப்பயிற்சி

  

1.பொருத்துதல்  

1.பொருத்தமான பொருளைத் தேர்வு செய்தல்  - TEST LINK -TOUCH HERE

பாடவிளக்கம் TOUCH HERE

காணொலி விளக்கம் TOUCH HERE

2.புகழ்பெற்ற நூல் நூலாசிரியர்கள்   - TEST LINK -TOUCH HERE

பாடவிளக்கம் TOUCH HERE

காணொலி விளக்கம் TOUCH HERE


2.தொடரும் தொடர்பும் அறிதல்

1.இத்தொடரால் குறிக்கப்பெறும் சான்றோர்  - TEST LINK -TOUCH HERE

பாடவிளக்கம் TOUCH HERE

காணொலி விளக்கம் TOUCH HERE

1.அடைமொழியால் குறிக்கப்பெறும் நூல்கள் - TEST LINK -TOUCH HERE

பாடவிளக்கம் TOUCH HERE

காணொலி விளக்கம் TOUCH HERE


3.பிரித்தெழுதுக! - TEST LINK -TOUCH HERE

பாடவிளக்கம் TOUCH HERE

காணொலி விளக்கம் TOUCH HERE


4.எதிர்ச்சொல் அறிக! - TEST LINK -TOUCH HERE

பாடவிளக்கம் TOUCH HERE

காணொலி விளக்கம் TOUCH HERE


5.பொருந்தாச்சொல்லைக் கண்டறிக! - TEST LINK -TOUCH HERE

பாடவிளக்கம் TOUCH HERE

காணொலி விளக்கம் TOUCH HERE


6.பிழைநீக்கம் 

1.சந்திப்பிழை நீக்குதல் - TEST LINK -TOUCH HERE

பாடவிளக்கம் TOUCH HERE

காணொலி விளக்கம் TOUCH HERE

2.ஒருமை பன்மை நீக்குதல் - TEST LINK -TOUCH HERE

பாடவிளக்கம் TOUCH HERE

காணொலி விளக்கம் TOUCH HERE

3.மரபுப்பிழை நீக்குதல்

TEST LINK -TOUCH HERE

பாடவிளக்கம் TOUCH HERE

காணொலி விளக்கம் TOUCH HERE

4.வழூஉச்சொல் நீக்குதல் - TEST LINK -TOUCH HERE

பாடவிளக்கம் TOUCH HERE

காணொலி விளக்கம் TOUCH HERE

5.பிறமொழிச்சொல்லை நீக்குதல் - TEST LINK -TOUCH HERE

பாடவிளக்கம் TOUCH HERE

காணொலி விளக்கம் TOUCH HERE


7.ஆங்கிலச்சொல்லுக்கு இணையான தமிழ்ச்சொல் கண்டறிதல் -TEST LINK -TOUCH HERE

பாடவிளக்கம் TOUCH HERE

காணொலி விளக்கம் TOUCH HERE


8.ஒலி வேறுபாடு அறிதல் - TEST LINK -TOUCH HERE

பாடவிளக்கம் TOUCH HERE

காணொலி விளக்கம் TOUCH HERE


9.ஓரெழுத்து ஒருமொழிக்கான பொருள் அறிதல் - TEST LINK -TOUCH HERE

பாடவிளக்கம் TOUCH HERE

காணொலி விளக்கம் TOUCH HERE


10.வேர்ச்சொல்லைக் கண்டறிதல் - TEST LINK -TOUCH HERE

பாடவிளக்கம் TOUCH HERE

காணொலி விளக்கம் TOUCH HERE


11.வேர்ச்சொல்லிலிருந்து இலக்கணக்குறிப்பறிதல் - TEST LINK -TOUCH HE

பாடவிளக்கம் TOUCH HERE

காணொலி விளக்கம் TOUCH HERE


12.அகர வரிசைப்படி அமைத்தல் - TEST LINK -TOUCH HE

பாடவிளக்கம் TOUCH HERE

காணொலி விளக்கம் TOUCH HERE


13.சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொற்றொடராக்குதல் - TEST LINK -TOUCH HERE

பாடவிளக்கம் TOUCH HERE

காணொலி விளக்கம் TOUCH HERE


14.பெயர்ச்சொல்லின் வகையறிதல் - TEST LINK -TOUCH HERE

பாடவிளக்கம் TOUCH HERE

காணொலி விளக்கம் TOUCH HERE


15.இலக்கண குறிப்பறிதல் - TEST LINK -TOUCH HERE

பாடவிளக்கம் TOUCH HERE

காணொலி விளக்கம் TOUCH HERE


16.விடைக்கேற்ற வினாவைத் தேர்ந்தெடுத்தல் - TEST LINK -TOUCH HERE

பாடவிளக்கம் TOUCH HERE

காணொலி விளக்கம் TOUCH HERE


17.எவ்வகை வாக்கியமென கண்டறிதல் - TEST LINK -TOUCH HERE

பாடவிளக்கம் TOUCH HERE

காணொலி விளக்கம் TOUCH HERE


18.தன்வினை,பிறவினை,செய்வினை,செயப்பாட்டுவினை அறிதல் - 

TEST LINK -TOUCH HERE

பாடவிளக்கம் TOUCH HERE

காணொலி விளக்கம் TOUCH HERE


19.உவமையால் விளக்கப்பெறும் பொருளை அறிதல் -TEST LINK -TOUCH HERE

பாடவிளக்கம் TOUCH HERE

காணொலி விளக்கம் TOUCH HERE


20.எதுகை, மோனை, இயைபினைக் கண்டறிதல் - TEST LINK -TOUCH HERE

பாடவிளக்கம் TOUCH HERE

காணொலி விளக்கம் TOUCH HERE

 

Share this article :
புதிய பதிவுகளை ஈமெயிலில் பெற

Followers

Search..

TNPSC | Podhutamil Free Test

TNPSC | Indian Constitution | Shortcuts

TNPSC | Super Shortcut

TNPSC | Maths Importannt Problems

TNPSC | பொதுத்தமிழ் பாடப்புத்தகம்

TNPSC | பண்டைய இந்திய வரலாறு

பொதுத்தமிழ் - LIVE Test

Popular Posts

TNPSC | Podhutamil Grammar

TNPSC | Old Indian Hostory

TNPSC | Indian Economiccs | Important Notes

 
Template Design by Creating Website Published by Mas Template