எட்டிப்பிடி! இதுவே ஏணிப்படி!:
Home » , , , » 9 th Science and Social Science Book Back Question - Test Series

9 th Science and Social Science Book Back Question - Test Series

  

S.Nos

Subject

PDF Link

Test Link

140

அறிவியல்

அளவீடு

 Click here

141

அறிவியல்

இயக்கம்

 Click here

142

அறிவியல்

பாய்மங்கள்

 Click here

143

அறிவியல்

மின்னூட்டமும் மின்னோட்டமுமு;

Click here 

144

அறிவியல்

காந்தவியல் மற்றும் மினகாந்தவியல்

 Click here

145

அறிவியல்

ஒளி

 Click here

146

அறிவியல்

வெப்பம்

 Click here

147

அறிவியல்

ஒலி

 Click here

148

அறிவியல்

அண்டம்

 Click here

149

அறிவியல்

நம்மைச்சுற்றியுள்ள பொருட்கள்

 Click here

150

அறிவியல்

அணு அமைப்பு

 Click here

151

அறிவியல்

தனிமங்களின் வகைப்பாட்டு அட்டவைண

 Click here

152

அறிவியல்

வேதிப்பிணைப்பு

 Click here

153

அறிவியல்

அமில்கள், காரங்க் மற்றும் உப்புகள்

 Click here

154

அறிவியல்

கர்பனும் அவற்றின் சேர்மங்களும்

 Click here

155

அறிவியல்

பயன்பாட்டு வேதியியல்

 Click here

156

அறிவியல்

விலங்குலகம்

 Click here

157

அறிவியல்

திசுக்களின் அமைப்பு

 Click here

158

அறிவியல்

தாவர உலகம் - தாவர செயலியல்

 Click here

159

அறிவியல்

விலங்குகளின் உறுப்பு மண்டலங்கள்

 Click here

160

அறிவியல்

ஊட்டச்த்து மற்றும் ஆரோக்கியம்

 Click here

161

அறிவியல்

நுண்ணுயிரிகளின் உலகம்

 Click here

162

அறிவியல்

பொருளாதார உயிரியல்

 Click here

163

அறிவியல்

சூழ்நிலை அறிவியல்

 Click here

164

அறிவியல்

கணினி - ஓர் அறிமுகம்

 Click here

165

அறிவியல்

கணினியின் பாகங்கள்

 Click here

166

அறிவியல்

வன்பொருளும்  மென்பொருளும் 

 Click here


Share this article :
புதிய பதிவுகளை ஈமெயிலில் பெற

Followers

Search..

TNPSC | Podhutamil Free Test

TNPSC | Indian Constitution | Shortcuts

TNPSC | Super Shortcut

TNPSC | Maths Importannt Problems

TNPSC | பொதுத்தமிழ் பாடப்புத்தகம்

TNPSC | பண்டைய இந்திய வரலாறு

பொதுத்தமிழ் - LIVE Test

Popular Posts

TNPSC | Podhutamil Grammar

TNPSC | Old Indian Hostory

TNPSC | Indian Economiccs | Important Notes

 
Template Design by Creating Website Published by Mas Template