எட்டிப்பிடி! இதுவே ஏணிப்படி!:
Home » , , , , , , » குறிப்பு வினையாலணையும் பெயர் - இலக்கணக்குறிப்பு - எடுத்துக்காட்டுகள்

குறிப்பு வினையாலணையும் பெயர் - இலக்கணக்குறிப்பு - எடுத்துக்காட்டுகள்

 

குறிப்பு  வினையாலணையும் பெயர்சொற்கள்

இடம் பெறும்  நூல் / இலக்கியம்

திருமுருகு ஆற்றுப்படை

யாக்கையர்

முல்லைப்பாட்டு

கையர்

நற்றிணை

அன்பினன்

பதிற்றுப்பத்து

கடலவும்

பதிற்றுப்பத்து

உலகத்தோர்க்கு

பதிற்றுப்பத்து

புரையோர்

பதிற்றுப்பத்து

தொன்றோர்

பதிற்றுப்பத்து

மாண்டன

பதிற்றுப்பத்து

படியோர்

பதிற்றுப்பத்து

நெஞ்சினன்

பதிற்றுப்பத்து

மண்ணா

பதிற்றுப்பத்து

உரவோர்

பதிற்றுப்பத்து

உவகையர்

பதிற்றுப்பத்து

நெஞ்சினர்

பதிற்றுப்பத்து

மடிவையர்

பதிற்றுப்பத்து

சாகாட்டாளர்

பதிற்றுப்பத்து

கடற்றவும்

பதிற்றுப்பத்து

அறுவையர்

பதிற்றுப்பத்து

வாயர்

பதிற்றுப்பத்து

உலகத்தோர்க்கே

பதிற்றுப்பத்து

உலகத்தோரே

பதிற்றுப்பத்து

நேரியோனே

பதிற்றுப்பத்து

இழையர்

பதிற்றுப்பத்து

குழையர்

பதிற்றுப்பத்து

மாலையர்

பதிற்றுப்பத்து

கையது

பதிற்றுப்பத்து

ஒல்லார்

பதிற்றுப்பத்து

குடவர்

பதிற்றுப்பத்து

களத்தோனே

பதிற்றுப்பத்து

குவளையர்

பதிற்றுப்பத்து

யாக்கையர்

பதிற்றுப்பத்து

கிழவோனே

பதிற்றுப்பத்து

வில்லோர்

பதிற்றுப்பத்து

மேவற்று

பதிற்றுப்பத்து

கையர்

பதிற்றுப்பத்து

கண்ணியர்

பதிற்றுப்பத்து

ஊக்கத்தர்

பதிற்றுப்பத்து

நிழலோரே

பதிற்றுப்பத்து

கொள்கையர்

பதிற்றுப்பத்து

புரையோள்

பதிற்றுப்பத்து

உரவரும்

பதிற்றுப்பத்து

மடவரும்

பதிற்றுப்பத்து

மடவோர்

பதிற்றுப்பத்து

மூதாளனை

பதிற்றுப்பத்து

உடையோர்க்கு

பதிற்றுப்பத்து

ஏராளர்

பதிற்றுப்பத்து

யானையோன்

பதிற்றுப்பத்து

சிறியோரை

பதிற்றுப்பத்து

தொடியோர்

பதிற்றுப்பத்து

தெம்முனையானே

பதிற்றுப்பத்து

மைந்தினர்

பதிற்றுப்பத்து

பாசறையோர்க்கே

பதிற்றுப்பத்து

இல்லோர்

பதிற்றுப்பத்து

மரந்தையோர்

அகநானூறு

இனையள்

அகநானூறு

ஊரோளே

அகநானூறு

அறிவினேற்கே

அகநானூறு

எயிற்றோள்

அகநானூறு

இனிது

அகநானூறு

அன்பினன்

முதுமொழிக்காஞ்சி

அறியாதோன்

கம்பராமாயணம்

அன்பினன்

கம்பராமாயணம்

அன்பின

கம்பராமாயணம்

இழையர்

Share this article :
புதிய பதிவுகளை ஈமெயிலில் பெற

Followers

Search..

TNPSC | Podhutamil Free Test

TNPSC | Indian Constitution | Shortcuts

TNPSC | Super Shortcut

TNPSC | Maths Importannt Problems

TNPSC | பொதுத்தமிழ் பாடப்புத்தகம்

TNPSC | பண்டைய இந்திய வரலாறு

பொதுத்தமிழ் - LIVE Test

Popular Posts

TNPSC | Podhutamil Grammar

TNPSC | Old Indian Hostory

TNPSC | Indian Economiccs | Important Notes

 
Template Design by Creating Website Published by Mas Template