எட்டிப்பிடி! இதுவே ஏணிப்படி!:
Home » , , , , , , » குறிப்பு வினைமுற்று - இலக்கணக்குறிப்பு - எடுத்துக்காட்டுகள்

குறிப்பு வினைமுற்று - இலக்கணக்குறிப்பு - எடுத்துக்காட்டுகள்

 

குறிப்பு  வினைமுற்றுசொற்கள்

இடம் பெறும்  நூல் / இலக்கியம்

வரையார்

தொல்காப்பியம்

'நிலைய

தொல்காப்பியம்

இன்னது

தொல்காப்பியம்

உடைத்து

தொல்காப்பியம்

உடையோர்

தொல்காப்பியம்

'உடைத்து

தொல்காப்பியம்

இன்னன்

தொல்காப்பியம்

நல்லோள்

தொல்காப்பியம்

புதுவோர்

தொல்காப்பியம்

'இலள்

தொல்காப்பியம்

செவ்விதின்

தொல்காப்பியம்

செய்யன்

திருமுருகு ஆற்றுப்படை

ஆடையன்

திருமுருகு ஆற்றுப்படை

காதினன்

திருமுருகு ஆற்றுப்படை

கச்சினன்

திருமுருகு ஆற்றுப்படை

கழலினன்

திருமுருகு ஆற்றுப்படை

கண்ணியன்

திருமுருகு ஆற்றுப்படை

குழலன்

திருமுருகு ஆற்றுப்படை

கோட்டன்

திருமுருகு ஆற்றுப்படை

பல்லியத்தன்

திருமுருகு ஆற்றுப்படை

மஞ்ஞையன்

திருமுருகு ஆற்றுப்படை

கொடியன்

திருமுருகு ஆற்றுப்படை

நெடியன்

திருமுருகு ஆற்றுப்படை

தோளன்

திருமுருகு ஆற்றுப்படை

துகிலினன்

திருமுருகு ஆற்றுப்படை

புலமையோய்

திருமுருகு ஆற்றுப்படை

தலைய

திருமுருகு ஆற்றுப்படை

இன்னம்

திருமுருகு ஆற்றுப்படை

ஆற்றுப்படையை

திருமுருகு ஆற்றுப்படை

இலனே

பொருநர் ஆற்றுப்படை

அல்லன்

பொருநர் ஆற்றுப்படை

குடிவயினான்

பொருநர் ஆற்றுப்படை

விளையுட்டு

பொருநர் ஆற்றுப்படை

அனைய

சிறுபாண் ஆற்றுப்படை

இரவல

சிறுபாண் ஆற்றுப்படை

வறிதே

சிறுபாண் ஆற்றுப்படை

நாடன்

சிறுபாண் ஆற்றுப்படை

சேய்த்தும்

சிறுபாண் ஆற்றுப்படை

இனியன்

சிறுபாண் ஆற்றுப்படை

பட்டின

சிறுபாண் ஆற்றுப்படை

மார்பன்

சிறுபாண் ஆற்றுப்படை

கண்ணி

சிறுபாண் ஆற்றுப்படை

மலையவும்

பெரும்பாண் ஆற்றுப்படை

கடலவும்

பெரும்பாண் ஆற்றுப்படை

நாடன்

பெரும்பாண் ஆற்றுப்படை

கோட்டவும்

பெரும்பாண் ஆற்றுப்படை

கொடியவும்

பெரும்பாண் ஆற்றுப்படை

எளிய

பெரும்பாண் ஆற்றுப்படை

சிமைய

பெரும்பாண் ஆற்றுப்படை

மேம்படுந

பெரும்பாண் ஆற்றுப்படை

நல்லோர்

முல்லைப்பாட்டு

கோட்ட

மதுரைக்காஞ்சி

அனையை

மதுரைக்காஞ்சி

நாடன்

மதுரைக்காஞ்சி

தலைய

நெடுநல்வாடை

நாடன்

குறிஞ்சிப்பாட்டு

நுமர்

குறிஞ்சிப்பாட்டு

உடையள்

குறிஞ்சிப்பாட்டு

இலன்

குறிஞ்சிப்பாட்டு

தலைய

பட்டினப்பாலை

வெய்ய

பட்டினப்பாலை

நல்லோர்

மலைபடுகடாம்

புருவொர்

மலைபடுகடாம்

மார்பன்

மலைபடுகடாம்

அளியர்

மலைபடுகடாம்

தலைய

நற்றிணை

 அல்லெனோ

நற்றிணை

அரிய

நற்றிணை

 அரிதே

நற்றிணை

அளியரோமிக்க அளியர்

நற்றிணை

நாடன்

நற்றிணை

அன்று

நற்றிணை

வெய்ய

நற்றிணை

 அன்று

நற்றிணை

 கதவ

நற்றிணை

பெயரன்

நற்றிணை

அரிதே

நற்றிணை

உவகையர்

நற்றிணை

அல்லெனோ

நற்றிணை

 அல்லர்

நற்றிணை

இலள்

நற்றிணை

உடையோர்

நற்றிணை

அருங்குரைத்தே

நற்றிணை

 அல்லன்

நற்றிணை

கண்ணள்

நற்றிணை

 இலள்

நற்றிணை

இலன்

நற்றிணை

அளியென்

நற்றிணை

 அளிய

நற்றிணை

அன்னோள்

நற்றிணை

இளையள்

நற்றிணை

அரிது

நற்றிணை

 அரும்பினவே

நற்றிணை

 அரிது

நற்றிணை

 அல்லை

நற்றிணை

முலையள்

நற்றிணை

நல்லோள்

நற்றிணை

அளிய

நற்றிணை

நுமர்

நற்றிணை

அல்லை

நற்றிணை

 அல்லேம்

நற்றிணை

 அல்லேன்

நற்றிணை

நும்மோர்

நற்றிணை

நல்லோர்

குறுந்தொகை

நாடன்

குறுந்தொகை

நல்லோள்

குறுந்தொகை

உரவோர்

குறுந்தொகை

அளியென்

குறுந்தொகை

வெய்யள்

குறுந்தொகை

இன்னது

குறுந்தொகை

இளையள்

குறுந்தொகை

நல்லள்

குறுந்தொகை

முலையள்

குறுந்தொகை

அளியர்

குறுந்தொகை

தலைய

குறுந்தொகை

வெய்ய

குறுந்தொகை

அறவன்

குறுந்தொகை

வளையள்

குறுந்தொகை

மார்பினன்

குறுந்தொகை

நெஞ்சத்தானே

குறுந்தொகை

உளன்

குறுந்தொகை

வளையோய்

குறுந்தொகை

கண்ணள்

குறுந்தொகை

தண்ணியள்

குறுந்தொகை

சினைய

ஐங்குறுநூறு

இல்

ஐங்குறுநூறு

மருதத்து

ஐங்குறுநூறு

நல்லன்

ஐங்குறுநூறு

அல்லன்

ஐங்குறுநூறு

இல்ல

ஐங்குறுநூறு

சாயற்றே

ஐங்குறுநூறு

அல்லன்னே

ஐங்குறுநூறு

புருவொர்

ஐங்குறுநூறு

மேவலன்

ஐங்குறுநூறு

வறிது

ஐங்குறுநூறு

அல்லனோ

ஐங்குறுநூறு

கால

ஐங்குறுநூறு

முதலைத்து

ஐங்குறுநூறு

இன்னன்

ஐங்குறுநூறு

அன்று

ஐங்குறுநூறு

'வல்லன்

ஐங்குறுநூறு

பொய்கைத்து

ஐங்குறுநூறு

'அன்று

ஐங்குறுநூறு

குறிப்பினை

ஐங்குறுநூறு

'வேட்கைத்து

ஐங்குறுநூறு

நலமுடையோளோ

ஐங்குறுநூறு

'அல்லர்

ஐங்குறுநூறு

அல்லேன்

ஐங்குறுநூறு

'அல்லமோ

ஐங்குறுநூறு

தூயர்

ஐங்குறுநூறு

நறியர்

ஐங்குறுநூறு

அனையம்

ஐங்குறுநூறு

கண்ணள்

ஐங்குறுநூறு

அரிது

ஐங்குறுநூறு

அன்னது

ஐங்குறுநூறு

பிணையலளே

ஐங்குறுநூறு

'பழனத்ததுவே

ஐங்குறுநூறு

தண்ணியளே

ஐங்குறுநூறு

கடியரோ

ஐங்குறுநூறு

தோளோளே

ஐங்குறுநூறு

கிளவியளே

ஐங்குறுநூறு

ஊரார்

ஐங்குறுநூறு

இன்னது

ஐங்குறுநூறு

கொடிதே

ஐங்குறுநூறு

இல

ஐங்குறுநூறு

'இலன்

ஐங்குறுநூறு

நல்ல

ஐங்குறுநூறு

அல்லமோ

ஐங்குறுநூறு

நன்றே

ஐங்குறுநூறு

பைதலம்

ஐங்குறுநூறு

'அல்லேம்

ஐங்குறுநூறு

'இலை

ஐங்குறுநூறு

நல்லோர்

ஐங்குறுநூறு

'உரியை

ஐங்குறுநூறு

இனிய

ஐங்குறுநூறு

இனிது

ஐங்குறுநூறு

காதலோயே

ஐங்குறுநூறு

அல்லேனே

ஐங்குறுநூறு

அறவன்

ஐங்குறுநூறு

கழிய

ஐங்குறுநூறு

'அல்லேன்

ஐங்குறுநூறு

பாலஃதே

ஐங்குறுநூறு

'நல்லோள்

ஐங்குறுநூறு

கேளன்னே

ஐங்குறுநூறு

இலர்

ஐங்குறுநூறு

அன்னோள்

ஐங்குறுநூறு

'அற்றே

ஐங்குறுநூறு

'இனிது

ஐங்குறுநூறு

மார்பன்

ஐங்குறுநூறு

'அல்லன்

ஐங்குறுநூறு

நாடன்

ஐங்குறுநூறு

நாடு

ஐங்குறுநூறு

'இலரே

ஐங்குறுநூறு

பூவினரே

ஐங்குறுநூறு

உடைய

ஐங்குறுநூறு

தழையள்

ஐங்குறுநூறு

அரியள்

ஐங்குறுநூறு

நல்லவோ

ஐங்குறுநூறு

கதுப்பினள்

ஐங்குறுநூறு

'அரும்பினவே

ஐங்குறுநூறு

சாரலவ்வே

ஐங்குறுநூறு

தலைய

ஐங்குறுநூறு

கீழ

ஐங்குறுநூறு

தீயேன்

ஐங்குறுநூறு

உடையள்

ஐங்குறுநூறு

வெய்யள்

ஐங்குறுநூறு

அன்னன்

ஐங்குறுநூறு

கச்சினனே

ஐங்குறுநூறு

நன்றும்

ஐங்குறுநூறு

தலையது

ஐங்குறுநூறு

மரத்த

ஐங்குறுநூறு

நாட்டாவர்

ஐங்குறுநூறு

நாடற்கு

ஐங்குறுநூறு

புருவத்த

ஐங்குறுநூறு

எளிய

ஐங்குறுநூறு

அரிய

ஐங்குறுநூறு

இலாளன்

ஐங்குறுநூறு

'அல்லை

ஐங்குறுநூறு

அல்லேம்

ஐங்குறுநூறு

சிறைய

ஐங்குறுநூறு

நறியோள்

ஐங்குறுநூறு

எயிற்றோயே

ஐங்குறுநூறு

நன்றால்

ஐங்குறுநூறு

புரையோன்

ஐங்குறுநூறு

'உடையள்கொல்

ஐங்குறுநூறு

ஐயள்

ஐங்குறுநூறு

'முலையள்

ஐங்குறுநூறு

வாயினள்

ஐங்குறுநூறு

'மார்பினள்

ஐங்குறுநூறு

தழை

ஐங்குறுநூறு

வளையள்

ஐங்குறுநூறு

எயிற்றள்

ஐங்குறுநூறு

இளையள்

ஐங்குறுநூறு

சேயதால்

ஐங்குறுநூறு

கையள்

ஐங்குறுநூறு

கோட்ட

ஐங்குறுநூறு

உடையை

ஐங்குறுநூறு

வில்லோர்

ஐங்குறுநூறு

ஓதி

ஐங்குறுநூறு

நாட

ஐங்குறுநூறு

'கட்டே

ஐங்குறுநூறு

அல்லெனோ

ஐங்குறுநூறு

அளிய

ஐங்குறுநூறு

'அன்பினவே

ஐங்குறுநூறு

மிசையது

ஐங்குறுநூறு

வல்லை

ஐங்குறுநூறு

உளரோ

ஐங்குறுநூறு

அரிதே

ஐங்குறுநூறு

'உரியள்

ஐங்குறுநூறு

மாஅயோளே

ஐங்குறுநூறு

இயலோள்

ஐங்குறுநூறு

இனிதோ

ஐங்குறுநூறு

வல்லுவை

ஐங்குறுநூறு

சேயர்

ஐங்குறுநூறு

கானத்தானே

ஐங்குறுநூறு

வெய்ய

ஐங்குறுநூறு

'வெய்ய

ஐங்குறுநூறு

நிலைய

ஐங்குறுநூறு

மராஅத்து

ஐங்குறுநூறு

'இல

ஐங்குறுநூறு

வல்லா

ஐங்குறுநூறு

'வலியர்

ஐங்குறுநூறு

'இனிய

ஐங்குறுநூறு

செல்வர்

ஐங்குறுநூறு

நணிய

ஐங்குறுநூறு

கதவ

ஐங்குறுநூறு

பதுக்கைத்து

ஐங்குறுநூறு

மார்ப

ஐங்குறுநூறு

முலைய

ஐங்குறுநூறு

இலள்

ஐங்குறுநூறு

ஊழ

ஐங்குறுநூறு

கூந்தலள்

ஐங்குறுநூறு

கணோளே

ஐங்குறுநூறு

வேலவற்

ஐங்குறுநூறு

அளியர்

ஐங்குறுநூறு

கதுப்பு

ஐங்குறுநூறு

நடுவணன்

ஐங்குறுநூறு

'அருங்குரைத்தே

ஐங்குறுநூறு

இனிதால்

ஐங்குறுநூறு

உடைத்தே

ஐங்குறுநூறு

பெயரன்

ஐங்குறுநூறு

'ஒத்தன்று

ஐங்குறுநூறு

கோட்டவும்

ஐங்குறுநூறு

கொடியவும்

ஐங்குறுநூறு

இனியவர்

ஐங்குறுநூறு

இலளே

ஐங்குறுநூறு

உருவின

ஐங்குறுநூறு

ஐய

ஐங்குறுநூறு

'உரியள்மாதோ

ஐங்குறுநூறு

'சேய்த்து

ஐங்குறுநூறு

மாஅயோயே

ஐங்குறுநூறு

திண்ணிதின்

ஐங்குறுநூறு

அளியென்

ஐங்குறுநூறு

அல்லர்

ஐங்குறுநூறு

இலரே

ஐங்குறுநூறு

கணோயே

ஐங்குறுநூறு

நுமரே

ஐங்குறுநூறு

அன்பினனே

ஐங்குறுநூறு

உடைத்தோ

ஐங்குறுநூறு

நுதலள்

ஐங்குறுநூறு

கண்ணி

ஐங்குறுநூறு

புரையோள்

ஐங்குறுநூறு

இனிது

பதிற்றுப்பத்து

வித்துநவும்

பதிற்றுப்பத்து

அரியையே

பதிற்றுப்பத்து

அனையை

பதிற்றுப்பத்து

கைவண்மையையே

பதிற்றுப்பத்து

ஆற்றலையே

பதிற்றுப்பத்து

கலப்பையர்

பதிற்றுப்பத்து

உரியள்

பதிற்றுப்பத்து

வல்லோய்

பதிற்றுப்பத்து

மார்ப

பதிற்றுப்பத்து

மேவலை

பதிற்றுப்பத்து

நல்லமன்

பதிற்றுப்பத்து

மாட்சிய

பதிற்றுப்பத்து

அம்புடை

பதிற்றுப்பத்து

மார்பன்

பதிற்றுப்பத்து

வல்லார்

பதிற்றுப்பத்து

வரையார்

பதிற்றுப்பத்து

ஒரீஇயின

பதிற்றுப்பத்து

செவ்விதின்

பதிற்றுப்பத்து

அற்று

பதிற்றுப்பத்து

வைப்பின

பதிற்றுப்பத்து

உடைத்து

பதிற்றுப்பத்து

பாலனவும்

பதிற்றுப்பத்து

அற்றே

பதிற்றுப்பத்து

அனையள்

பதிற்றுப்பத்து

அல

பதிற்றுப்பத்து

மாலையர்

பதிற்றுப்பத்து

உடையையால்

பதிற்றுப்பத்து

பையர்

பதிற்றுப்பத்து

உடம்பினர்

பதிற்றுப்பத்து

கற்ப

பதிற்றுப்பத்து

பெரிய

பதிற்றுப்பத்து

அரிய

பதிற்றுப்பத்து

சேணன்

பதிற்றுப்பத்து

உளரோ

பதிற்றுப்பத்து

ஆனாவே

பதிற்றுப்பத்து

வாய்மையன்

பதிற்றுப்பத்து

இயன்

பதிற்றுப்பத்து

வலத்தர்

பதிற்றுப்பத்து

நோக்கலை

பதிற்றுப்பத்து

கடியையால்

பதிற்றுப்பத்து

வல்லாய்

பதிற்றுப்பத்து

வல்லுநையோ

பதிற்றுப்பத்து

உடை

பதிற்றுப்பத்து

முன்னோர்

பதிற்றுப்பத்து

வள்ளியை

பதிற்றுப்பத்து

அடுக்கத்த

பதிற்றுப்பத்து

வல்லான்

பதிற்றுப்பத்து

அல்லன்

பதிற்றுப்பத்து

பூணன்

பதிற்றுப்பத்து

உழிஞையன்

பதிற்றுப்பத்து

அல்லேம்

பதிற்றுப்பத்து

இனத்தானே

பதிற்றுப்பத்து

நல்லோள்

பதிற்றுப்பத்து

அளிக்க

பதிற்றுப்பத்து

வள்ளியன்

பதிற்றுப்பத்து

சென்னியர்

பதிற்றுப்பத்து

அனையேம்

பதிற்றுப்பத்து

கொள்கையை

பதிற்றுப்பத்து

நசைத்து

பதிற்றுப்பத்து

இன்னார்

பதிற்றுப்பத்து

அல்லேன்

பதிற்றுப்பத்து

படையனோ

பதிற்றுப்பத்து

இலனே

பதிற்றுப்பத்து

வரையதுவே

பதிற்றுப்பத்து

இலர்

பதிற்றுப்பத்து

வேட்கையர்

பதிற்றுப்பத்து

இன்னாது

பதிற்றுப்பத்து

வலியை

பதிற்றுப்பத்து

சாயலன்

பதிற்றுப்பத்து

வல்லனால்

பதிற்றுப்பத்து

தோன்றலை

பதிற்றுப்பத்து

நிலத்தவும்

பதிற்றுப்பத்து

வரம்பின

பதிற்றுப்பத்து

அரிதே

பரிபாடல்

இன்னன்

பரிபாடல்

அனையை

பரிபாடல்

அரிது

பரிபாடல்

உடையோர்

பரிபாடல்

அன்று

பரிபாடல்

இன்னது

பரிபாடல்

இலார்

பரிபாடல்

வெய்ய

பரிபாடல்

அல

பரிபாடல்

இலள்

பரிபாடல்

தலைய

பரிபாடல்

வெய்ய

கலித்தொகை

நாடன்

கலித்தொகை

இன்னது

கலித்தொகை

கண்ணள்

கலித்தொகை

நுமர்

கலித்தொகை

இலன்

கலித்தொகை

இலள்

கலித்தொகை

கடியர்

கலித்தொகை

தீயேன்

கலித்தொகை

கதவ

கலித்தொகை

உவகையர்

கலித்தொகை

ஊரார்

கலித்தொகை

வளையள்

கலித்தொகை

இலார்

கலித்தொகை

அரிய

அகநானூறு

உரியை

அகநானூறு

உண்டு

அகநானூறு

நாடன்

அகநானூறு

அன்ன

அகநானூறு

உழையம்

அகநானூறு

உடைய

அகநானூறு

சேய்த்து

அகநானூறு

விழுமிது

அகநானூறு

தாயை

அகநானூறு

அன்னோள்

அகநானூறு

நுதலள்

அகநானூறு

வெய்ய

அகநானூறு

காதலம்

அகநானூறு

உவகையர்

அகநானூறு

இல்லை

அகநானூறு

இனையம்

அகநானூறு

உரியாளன்

அகநானூறு

கண்ணள்

அகநானூறு

இனிது

அகநானூறு

முலையள்

அகநானூறு

கண்ண

அகநானூறு

முதலைய

அகநானூறு

தமியம்

அகநானூறு

நோயை

அகநானூறு

கச்சினன்

அகநானூறு

கழலினன்

அகநானூறு

அளியர்

அகநானூறு

இன்னம்

அகநானூறு

இல்

அகநானூறு

உடையேன்

அகநானூறு

வெய்யை

அகநானூறு

உரியம்

அகநானூறு

தனியை

அகநானூறு

உடையம்

அகநானூறு

தலைய

அகநானூறு

பாங்கின

அகநானூறு

ஒதுக்கினள்

அகநானூறு

அளியள்

அகநானூறு

சேய

அகநானூறு

கூந்தலள்

அகநானூறு

அளித்து

அகநானூறு

அனையேன்

அகநானூறு

புதுவது

அகநானூறு

உடையோர்

அகநானூறு

கருவியை

அகநானூறு

உரியன்

அகநானூறு

யாது

அகநானூறு

உறையுட்டு

அகநானூறு

உரியீர்

அகநானூறு

அற்று

அகநானூறு

இன்னள்

அகநானூறு

இனையள்

அகநானூறு

எளிது

அகநானூறு

மேவலன்

அகநானூறு

தண்ணிது

அகநானூறு

நெஞ்சினை

அகநானூறு

இவணம்

அகநானூறு

உழையர்

அகநானூறு

உடையள்

அகநானூறு

தனியன்

அகநானூறு

அன்னோட்

அகநானூறு

வலியாய்

அகநானூறு

நீரை

அகநானூறு

குரையள்

அகநானூறு

நும்மோர்

அகநானூறு

நீர்மையை

அகநானூறு

மெய்யை

அகநானூறு

இளையள்

அகநானூறு

நல்லள்

அகநானூறு

உள

அகநானூறு

உள்ளத்தர்

அகநானூறு

அவணது

அகநானூறு

அரியோளே

அகநானூறு

இன்னை

அகநானூறு

அளியை

அகநானூறு

அளிப்பனன்

அகநானூறு

இன்னேம்

அகநானூறு

 அரிய

புறநானூறு

அனையை

புறநானூறு

இலன்

புறநானூறு

உரவோர்

புறநானூறு

அல்லனோ

புறநானூறு

அரிது

புறநானூறு

 உடையோர்

புறநானூறு

அல்லேம்

புறநானூறு

உடையோர்

புறநானூறு

 அன்று

புறநானூறு

நாடன்

புறநானூறு

 அளியர்

புறநானூறு

அரிதே

புறநானூறு

 அனையை

புறநானூறு

அல்லமோ

புறநானூறு

 நல்லன்

புறநானூறு

அன்று

புறநானூறு

 அல்லன்

புறநானூறு

 அல்லர்

புறநானூறு

 அரிது

புறநானூறு

அற்றே

புறநானூறு

 தலைய

புறநானூறு

அரிய

புறநானூறு

அல்லன்

புறநானூறு

 அனையேம்

புறநானூறு

அன்னது

புறநானூறு

உவகையர்

புறநானூறு

 அல்லேம்

புறநானூறு

கதுப்பினள்

புறநானூறு

முலையள்

புறநானூறு

 அல்லை

புறநானூறு

அன்னன்

புறநானூறு

இன்னது

புறநானூறு

அன்பினனே

புறநானூறு

கண்ணள்

புறநானூறு

இன்னன்

புறநானூறு

அன்னன்

புறநானூறு

வெய்ய

புறநானூறு

தலைய

புறநானூறு

 இலள்

புறநானூறு

அரியள்

புறநானூறு

முலையள்

புறநானூறு

புரையோன்

புறநானூறு

அறவன்

புறநானூறு

இலன்

திருக்குறள்

இலார்

திருக்குறள்

உரவோர்

திருக்குறள்

அளியர்

திருக்குறள்

நுமர்

திருக்குறள்

வெய்ய

நாலடியார்

இலார்

நாலடியார்

அளியர்

நாலடியார்

அனையம்

நாலடியார்

உரவோர்

நான்மணிக்கடிகை

நல்லன்

நான்மணிக்கடிகை

இலார்

நான்மணிக்கடிகை

இலன்

நான்மணிக்கடிகை

நாட்டாவர்

கார் நாற்பது

நிலைய

கார் நாற்பது

நாடன்

களவழி நாற்பது

நாடன்

ஐந்திணை ஐம்பது

வெய்ய

ஐந்திணை ஐம்பது

நாடன்

ஐந்திணை எழுபது

இலள்

ஐந்திணை எழுபது

இலார்

ஐந்திணை எழுபது

இலன்

ஐந்திணை எழுபது

நாடன்

திணைமொழி ஐம்பது

கடியர்

திணைமொழி ஐம்பது

நாடன்

திணைமாலை நூற்றைம்பது

இலன்

திணைமாலை நூற்றைம்பது

ஊரார்

திணைமாலை நூற்றைம்பது

இலார்

திணைமாலை நூற்றைம்பது

நாடன்

கைந்நிலை

இலார்

கைந்நிலை

இலார்

திரிகடுகம்

இலார்

பழமொழி நானூறு

இலன்

பழமொழி நானூறு

இலார்

சிறுபஞ்சமூலம்

இலன்

சிறுபஞ்சமூலம்

இலள்

சிறுபஞ்சமூலம்

இலன்

முதுமொழிக்காஞ்சி

அன்னன்

ஏலாதி

இலன்

ஏலாதி

இலார்

ஏலாதி

நாடன்

சிலப்பதிகாரம்

உடையோர்

சிலப்பதிகாரம்

வெய்ய

சிலப்பதிகாரம்

ஊரார்

சிலப்பதிகாரம்

அறவன்

சிலப்பதிகாரம்

இலன்

சிலப்பதிகாரம்

இலள்

சிலப்பதிகாரம்

நல்லோர்

சிலப்பதிகாரம்

பெயரன்

சிலப்பதிகாரம்

இளையள்

மணிமேகலை

உரவோர்

மணிமேகலை

நல்லன

மணிமேகலை

உரவோர்

வளையாபதி

இலார்

கம்பராமாயணம்

வெய்ய

கம்பராமாயணம்

நாட்டாவர்

கம்பராமாயணம்

உவகையர்

கம்பராமாயணம்

இலன்

கம்பராமாயணம்

நாடன்

கம்பராமாயணம்

நல்லோர்

கம்பராமாயணம்

அளியென்

கம்பராமாயணம்

இலள்

கம்பராமாயணம்

இன்னது

கம்பராமாயணம்

நல்லன்

கம்பராமாயணம்

நல்லள்

கம்பராமாயணம்

நல்லன

கம்பராமாயணம்

தலைய

கம்பராமாயணம்

உடையோர்

கம்பராமாயணம்

இனியவர்

கம்பராமாயணம்

கூந்தலள்

கம்பராமாயணம்

வாயினள்

கம்பராமாயணம்

நிலைய

கம்பராமாயணம்

கண்ணள்

கம்பராமாயணம்

பெயரன்

கம்பராமாயணம்

தூயர்

கம்பராமாயணம்

அறவன்

கம்பராமாயணம்

அளியர்

கம்பராமாயணம்

உரவோர்

கம்பராமாயணம்

இன்னன்

கம்பராமாயணம்

அன்னன்

கம்பராமாயணம்

 

Share this article :
புதிய பதிவுகளை ஈமெயிலில் பெற

Followers

Search..

TNPSC | Podhutamil Free Test

TNPSC | Indian Constitution | Shortcuts

TNPSC | Super Shortcut

TNPSC | Maths Importannt Problems

TNPSC | பொதுத்தமிழ் பாடப்புத்தகம்

TNPSC | பண்டைய இந்திய வரலாறு

பொதுத்தமிழ் - LIVE Test

Popular Posts

TNPSC | Podhutamil Grammar

TNPSC | Old Indian Hostory

TNPSC | Indian Economiccs | Important Notes

 
Template Design by Creating Website Published by Mas Template