எட்டிப்பிடி! இதுவே ஏணிப்படி!:
Home » , , , » 8 th Science and Social Science Book Back Question - Test Series

8 th Science and Social Science Book Back Question - Test Seriesth Std Science (Full Book)

S.Nos

DATE

PDF Link

 Test Link

Test 92

அறிவியல்

அளவீட்டியல்

Click here

Test 93

அறிவியல்

விசையும் அழுத்தமும்

Click here

Test 94

அறிவியல்

ஒளியியல்

Click here

Test 95

அறிவியல்

வெப்பம்

Click here

Test 96

அறிவியல்

மின்னியல்

Click here

Test 97

அறிவியல்

ஒலியியல்

Click here

Test 98

அறிவியல்

காந்தவியல்

Click here

Test 99

அறிவியல்

அண்டம் மற்றும் விண்வெளி அறிவியல்

Click here

 Test-100

அறிவியல்

நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருள்கள்

Click here

 Test-101

அறிவியல்

நம்மைச் சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள்

Click here

 Test-102

அறிவியல்

காற்று

Click here

 Test-103

அறிவியல்

அணு அமைப்பு

Click here

 Test-104

அறிவியல்

நீர்

Click here

Test -105

அறிவியல்

அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள்

Click here

 Test-106

அறிவியல்

அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல்

Click here

 Test-107

அறிவியல்

நுண்ணுயிரிகள்

Click here

 Test-108

அறிவியல்

தாவர உலகம்

Click here

 Test-109

அறிவியல்

உயிரினங்கள் ஒருங்கமைவு

Click here

 Test-110

அறிவியல்

விலங்குகளின் இயக்கம்

Click here

 Test-111

அறிவியல்

வளரிளம் பருவமடைதல்

Click here

 Test-112

அறிவியல்

பயிர் பெருக்கம் மற்றும் மேலாண்மை

Click here

 Test-113

அறிவியல்

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளைப் பாதுகாத்தல்

Click here

 Test-114

அறிவியல்

லிப்ரே ஆபிஸ் கால்க்

Click here

th Std  Social Science (Full Book)


S.Nos

Subject

PDF Link

Test Link

115

 சமூக அறிவியல்

 ஐரோப்பியர்களின் வருகை

 Click here

116

 சமூக அறிவியல்

 வர்த்தகத்திலிருந்த பேரரசு வரை

 Click here

117

 சமூக அறிவியல்

 கிராம சமூகமும் வாழ்க்கை முறையும்

 Click here

118

 சமூக அறிவியல்

 மக்களின் புரட்சி

 Click here

119

 சமூக அறிவியல்

 இந்தியாவில் கல்வி வளர்ச்சி

 Click here

120

 சமூக அறிவியல்

 இந்தியாவில் தொழிலகங்களின் வளர்ச்சி

 Click here

121

 சமூக அறிவியல்

 ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் நகர்ப்புற மாற்றங்கள்

 Click here

122

 சமூக அறிவியல்

 காலங்கள்தோறும் இந்தியப் பெண்களின் நிலை

 Click here

123

 சமூக அறிவியல்

 பாறை மற்றும்  மண்

 Click here

124

 சமூக அறிவியல்

 வானிலை மற்றும் காலநிலை

 Click here

125

 சமூக அறிவியல்

 நீரியல் சுழற்சி

 Click here

126

 சமூக அறிவியல்

 இடம் பெயர்தல் மற்றும் நகரமயமாதல் 

 Click here

127

 சமூக அறிவியல்

 இடர்கள்

 Click here

128

 சமூக அறிவியல்

 தொழிலகங்கள்

 Click here

129

 சமூக அறிவியல்

 கண்டங்களை ஆராய்தல் (ஆப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் அண்டார்டிகா

 Click here

130

 சமூக அறிவியல்

 புவிப்படங்களை கற்றறிதல்

 Click here

131

 சமூக அறிவியல்

 மாநில அரசு எவ்வாறு செயல்படுகிறது

 Click here

132

 சமூக அறிவியல்

 குடிமக்களும் குடியுரிமையும்

 Click here

133

 சமூக அறிவியல்

 சமயச்சார்பின்மையைப் புரிந்து கொள்ளுதல்

 Click here

134

 சமூக அறிவியல்

 மனித உரிமைகளும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையும்

 Click here

135

 சமூக அறிவியல்

 சாலை பாதுகாப்பு விதிகள் மற்றும் நெறிமுறைகள்

 Click here

136

 சமூக அறிவியல்

 பாதுகாப்பு மற்றும் வெளியுறவுக்கொள்கை

 Click here

137

 சமூக  அறிவியல்

 நீதித்துறை

 Click here

138

 சமூக அறிவியல்

 பணம், சேமிப்பு மற்றும் முதலீடுகள்

 Click here

139

 சமூக அறிவியல்

 பொது மற்றும் தனியார் துறைகள்

 Click here

Share this article :
புதிய பதிவுகளை ஈமெயிலில் பெற

Followers

Search..

TNPSC | Podhutamil Free Test

TNPSC | Indian Constitution | Shortcuts

TNPSC | Super Shortcut

TNPSC | Maths Importannt Problems

TNPSC | பொதுத்தமிழ் பாடப்புத்தகம்

TNPSC | பண்டைய இந்திய வரலாறு

பொதுத்தமிழ் - LIVE Test

Popular Posts

TNPSC | Podhutamil Grammar

TNPSC | Old Indian Hostory

TNPSC | Indian Economiccs | Important Notes

 
Template Design by Creating Website Published by Mas Template