எட்டிப்பிடி! இதுவே ஏணிப்படி!:
Home » , , , , » 7 th Science and Social Science Book Back Question - Test Series

7 th Science and Social Science Book Back Question - Test Series
th Std Science I st Term

S.Nos

DATE

PDF Link

Test Link

Test 46
12.08.2020     7.30 P.M
Test 47
 13.08.2020     7.30 P.M
Test 48
 14.08.2020     7.30 P.M
Test 49
 15.08.2020     7.30 P.M
Test 50
 16.08.2020      7.30 P.M
Test 51
 17.08.2020   7.30 P.M
Test 52
 18.08.2020     7.30 P.M

th Std Science II rd Term

S.Nos
DATE
TOPIC
PDF Link
Test 53
 19.08.20 
7.30P.M
Test 54
 20.08.20
7.30 P.M
Test 55
 21.08.20
7.30 P.M
Test 56
 22.08.20
7.30 P.M
Test 57
 23.08.20
7.30 P.M
Test 58
 24.07.20
7.30 P.M

th Std Science III 
nd Term

S.Nos
DATE
TOPIC
Test Link
Test 59
 25.08.2020   7.30 P.M
Test 60
 26.08.2020   8.30 P.M
Test 61
27.08.2020    7.30 P.M
Test 62
 28.08.2020   8.30 P.M
Test 63
 29.08.2020     7.30 P.M
Test 64
30.08.2020   8.30 P.M


th Std Social Science I st TermS.Nos
DATE
TOPIC
Test Link
Test 65
 31.08.2020   7.30 P.M
இடைக்கால இந்திய வரலாற்று ஆதாரங்கள்
Test 66
 01.09.2020   8.30 P.M
வட இந்திய புதிய அரசுகளின் தோற்றம்
Test 67
02.09.2020    7.30 P.M
தென்னிந்திய புதிய அரசுகள் பிற்காலச் சோழர்களும் ,
பாண்டியர்களும்
Test 68
 03.09.2020   8.30 P.M
டெல்லி சுல்தானியம்
Test 69
 04.09.2020     7.30 P.M
புவியின் உள்ளமைப்பு
Test 70
05.09.2020   8.30 P.M
நிலத்தோற்றங்கள்
Test 71
06.09.2020   7.30 P.M
மக்கள் தொகையும் குடியிருப்புகளும்
Test 72
07.09.2020
 8.30 P.M
சமத்துவம்
Test 73
08.09.2020   7.30 P.M
அரசியல் கட்சிகள்
Test 74
09.09.2020   8.30 P.M
உற்பத்தி
th Std Social Science II nd Term

S.Nos
DATE
TOPIC
Test  Link
Test 75
 10.09.2020   7.30 P.M
விஜயநகர,பாமினி அரசுகள்
Test 76
 11.09.2020   7.30 P.M
முகலாயப் பேரரசு
Test 77
12.09.2020   7.30 P.M
மராத்தியர்கள் மற்றும் பேஷ்வாக்களின் எழுச்சி
Test 78
 13.09.2020   7.30 P.M
வளங்கள்
Test 79
 14.09.2020   7.30 P.M
சுற்றுலா
Test 80
15.09.2020   7.30 P.M
மாநில அரசு
Test 81
16.09.2020   7.30 P.M
ஊடகமும் ஜனநாயகமும்


th Std Social Science III rd Term

S.Nos
DATE
TOPIC
Test Link
Test 82
 17.09.2020   7.30 P.M
புதிய சம கருத்துகளும் இயக்கங்களும்
Test 83
 18.09.2020   7.30 P.M
தமிழ்நாட்டில் கலையும் கட்டிடக் கலையும்
Test 84
19.09.2020   7.30 P.M
தமிழகத்தில் சமணம்,பெளத்தம், ஆசிவகத்தத்துவங்கள்
Test 85
 20.09.2020   7.30 P.M
கண்டங்களை ஆராய்தல்-வட அமெரிக்கா   மற்றும் தென் அமெரிக்கா
Test 86
 21.09.2020   7.30 P.M
நில வரைபடத்தைக் கற்றறிதல்
Test 87
22.09.2020   7.30 P.M
இயற்கை இடர்கள்பேரிடர் மேலாண்மை நடவடிக்கைகளை புரிந்துகொள்ளல்
Test 88
23.09.2020   7.30 P.M
பெண்கள் மேம்பாடு
Test 89
24.09.2020   7.30 P.M
சந்தை மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு
Test 90
25.09.2020   7.30 P.M
சாலைப் பாதுகாப்பு
Test 91
26.09.2020   7.30 P.M
வரியும் அதன் முக்கியத்துவமும்


Share this article :
புதிய பதிவுகளை ஈமெயிலில் பெற

Followers

Search..

TNPSC | Podhutamil Free Test

TNPSC | Indian Constitution | Shortcuts

TNPSC | Super Shortcut

TNPSC | Maths Importannt Problems

TNPSC | பொதுத்தமிழ் பாடப்புத்தகம்

TNPSC | பண்டைய இந்திய வரலாறு

பொதுத்தமிழ் - LIVE Test

Popular Posts

TNPSC | Podhutamil Grammar

TNPSC | Old Indian Hostory

TNPSC | Indian Economiccs | Important Notes

 
Template Design by Creating Website Published by Mas Template